Úvodná stránka obce Šarišské Dravce - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
OZNAMY
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Zber šatstva a textilu
DLHODOBEJŠIE OZNAMY
Obecný úrad v Šarišských Dravciach realizuje zber šatstva a textilu v dňoch 20. marca 2023 - 24. marca 2023. Zbiera sa čistý, nepoškodený textil, odevy, bytový textil, obuv, kabelky, hračky, bižutéria, opasky. Všetko by malo byť v čistom nepoškodenom stave, vhodné na ďalšie použitie zabalené v nepremokavom vreci.
Nepatria tam staré plesnivé textílie ani stará, poškodená obuv, taktiež koberce, matrace a obyčajné paplóny.
Textil doneste na nádvorie kaštieľa v pracovných dňoch a odovzdajte u pracovníka OcÚ.
Obecný úrad súčasne vyzýva obyvateľov obce, aby použité šatstvo počas celého roka odovzdávali výlučne iba do zberu na to určeného.

Za pochopenie ďakujeme.                                                                                                Ing. Pavol Blaščák
starosta obce       
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pôvodný oznam.

Ponuka pracovného miesta v obci

Obec Šarišské Dravce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "všeobecný administratívny pracovník". Kliknutím na obecný erb budete presmerovaní na Portál voľných pracovných miest, kde sa nachádzajú všetky podrobnosti o ponúkanej pracovnej pozícii.
ADRESA OBECNÉHO ÚRADU

Podpora opatrovateľskej služby v Obci Šarišské Dravce II
Dňa 04.12.2021 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR a Prijímateľom Obec Šarišské Dravce.
Názov projektu:  „Podpora opatrovateľskej služby v obci Šarišské Dravce II“
Kód  projektu v ITMS2014+ : 312081BHG1
Výzva – kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1./01
Hlavnou aktivitou projektu je „Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby“
Harmonogram realizácie aktivít projektu Projekt Podpora opatrovateľskej služby v obci Šarišské Dravce II bude realizovaný od 12/2021 do 11/2023 t.j. v dĺžke 24 mesiacov v počte 2 opatrovateľky na plný úväzok a 2 opatrovateľky na polovičný úväzok.
Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie zabezpečením dostupnosti opatrovateľskej služby pre obyvateľov, ktorí sú na túto službu odkázaní prostredníctvom podpory udržania pracovných miest pre opatrovateľky a tým pádom zotrvanie klienta vo svojom prirodzenom prostredí.
Merateľné ukazovatele projektu:
P0274 – počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia – celková cieľová hodnota 4
P0966 – počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby - celková cieľová hodnota 4
Cieľom opatrovateľskej služby je pomáhať klientom (prijímateľom sociálnej služby) pri úkonoch, ktoré sami nie sú schopní zvládať v svojom domácom prostredí.
K 31.12.2022 bol počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonanie služieb sociálneho zabezpečenia tri (3) z toho boli dve(2) ženy a jeden (1) muž.
Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby za rok 2022 bol päť (5). Všetky zamestnankyne  boli ženy.

Kliknutím na logo sa zobrazí plagát k projektu.

Projekt „Nákup stolov do kultúrneho domu v Šarišských Dravciach“

V mesiaci október 2022 bol zrealizovaný projekt „Nákup stolov do kultúrneho domu v Šarišských Dravciach.“ Tento projekt bol podporený dotáciou z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 3000,- €. Spoluúčasť obce predstavuje 20 % z poskytnutej dotácie. Z finančných prostriedkov v celkovej výške 3 600,- € bolo obstaraných 40 stolov.  Kliknutím na logo PSK sa zobrazí plagát k projektu.

Revitalizácia školského športového areálu - fitness cvičisko

V mesiaci október 2021 bol v našej obci realizovaný projekt „Revitalizácia školského športového areálu – fitness cvičisko“. Projekt bol podporený dotáciou z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sumou 2 100,- €. Spolufinancovanie obce predstavuje 20% z poskytnutej dotácie a vlastných prostriedkov obce navyše.
Z finančných prostriedkov v celkovej výške 2 640,-€ boli obstarané a osadené 3 fitness stroje na ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Šarišské Dravce.

Revitalizácia školského športového areálu - finalizácia I. fázy

Obecný úrad
Šarišské Dravce 109
082 73
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu - IBAN:
SK79 5600 0000 0034 0067 2002
KONTAKTY
Telefón:   051/4597 221
                  0911 271 331
E-mail:     ocu@sardravce.sk
ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU A MATRIKY
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:
7:30-12:00
7:30-12:00
7:30-12:00
nestrán.
7:30-12:00
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-16:00
deň
12:30-15:00
ORDINAČNÉ HODINY V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

     7:00     -
     7:00     -
     7:00     -
     7:00     -
     7:00     -
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
MEDIKOPROF s.r.o.
MUDr. Katarína Perečinská
Bc. Anna Mišenková
Tel.: 051/381 20 25
V mesiaci október 2020 bol v obci realizovaný projekt „Revitalizácia školského športového areálu – finalizácia I. fázy“. Tento projekt bol podporený dotáciou z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 000,- €. Spoluúčasť obce predstavovala 20% a navyše z vlastných prostriedkov preinvestovala 2 240,- €. Z finančných prostriedkov v celkovej výške 4 240,- € sa sprevádzkoval závlahový systém centrálnej trávnatej plochy ihriska v ZŠ s MŠ, výroba a inštalácia konštrukcie a nákup dvoch sietí.

Revitalizácia školského športového areálu

V mesiaci august 2019 bol v obci realizovaný projekt  „Revitalizácia školského športového areálu – I. fáza“ Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja  sumou  2 000,- €. Spolufinancovanie obce predstavuje 20% z poskytnutej dotácie. Obec z vlastných prostriedkov navyše poskytla 500,- € na prípravu zavlažovacieho systému na ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Šarišské Dravce.
VÝVOZ ODPADU V ROKU 2023
Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí kalendár zberu separovaného odpadu pre rok 2023

Informácia o projekte „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“

V novembri 2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorú  Ministerstvo vnútra SR poskytlo obci na realizáciu projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“.  Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 29 839,45 €.

Typ a názov projektu: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“.
Výška poskytnutie dotácie:  29 839,45 €.
Spolufinancovanie obce je 5% z celkových výdavkov.

Informácia o projekte „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“

V rámci skvalitnenia infraštruktúry primárneho vzdelávania, prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební, s cieľom dosiahnutia primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov bol našej obci schválený projekt „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“. Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Pre viac informácií kliknite na logo IROP.

Obnova obecného úradu
Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku získala naša obec finančné prostriedky vo výške 539.166,20€ na realizáciu projektu "ŠARIŠSKÉ DRAVCE OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU". Cieľom je zmodernizovať zastaralú multifunkčnú budovu a zabezpečiť energetickú efektivitu jej prevádzky. Dotáciu poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Kliknutím na logo ministerstva sa zobrazí informačný plagát Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Obnova historického parku Šarišské Dravce

V súvislosti s obnovou pamiatok a s ich využitím pre zvyšovanie kvality života v obci podporilo našu obec na základe zmluvy zo 17. mája 2017 Ministerstvo kultúry SR dotáciou 10000€. Dotácia bola poskytnutá jednorázovo prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu s názvom "Obnova historického parku Šarišské Dravce". Tieto prostriedky boli určené a použité na vyhotovenie prípravnej dokumentácie, stavebno-technických posudkov, na zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky a na vyhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami danými v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Prešov.

Sídlo bez cookies
Obec Šarišské Dravce na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša obec riadi.
18. 3. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah