Úvodná stránka obce Šarišské Dravce - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
OZNAMY

ŽIVOT OBCE

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Uskladnenie kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad počas zimného obdobia
Obecný úrad v Šarišských Dravciach oznamuje obyvateľom obce, že zelené kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad budú na obci umiestnené iba do 2. decembra 2022. Po tomto termíne bude možné vyvážať uvedený odpad na kompostovisko obce za areálom bývalého Poľnohospodárskeho družstva. Zelené kontajnery budú znova umiestnené na obci až v jarnom období roku 2023. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pôvodný oznam.
Zubná ambulancia v Toryse presťahovaná do Lúčky
Vážení pacienti, dňom 30.09.2022 skončila zubná ambulancia STOMGAL, s.r.o. (MUDr. Stefan Galdun) svoje pôsobenie v obci Torysa č. 319. Zubná ambulancia je od 1.10.2022 presťahovaná do obce Lúčka č. 212. Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Projekt „Nákup stolov do kultúrneho domu v Šarišských Dravciach“

V mesiaci október 2022 bol zrealizovaný projekt „Nákup stolov do kultúrneho domu v Šarišských Dravciach.“ Tento projekt bol podporený dotáciou z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 3000,- €. Spoluúčasť obce predstavuje 20 % z poskytnutej dotácie. Z finančných prostriedkov v celkovej výške 3 600,- € bolo obstaraných 40 stolov.  Kliknutím na logo PSK sa zobrazí plagát k projektu.
2. výročný ples FK Šarišské Dravce v spolupráci s obecným úradom
Poďakovanie starostu obce poslancom obecného zastupiteľstva za pomoc vo volebnom období 2018-2022


    15. novembra 2022     Detail

Podpora opatrovateľskej služby v Obci Šarišské Dravce II
Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“ získala naša obec na podporu opatrovateľskej služby v obci 48.960€, ktoré budú využité počas trvania projektu od decembra 2021 do novembra 2023. Kliknutím na logo IA MPSVR SR sa zobrazí plagát k projektu.
DLHODOBEJŠIE OZNAMY
ADRESA OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad
Šarišské Dravce 109
082 73
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu - IBAN:
SK79 5600 0000 0034 0067 2002
KONTAKTY
Telefón:   051/4597 221
                  0911 271 331
E-mail:     ocu@sardravce.sk

Revitalizácia školského športového areálu - fitness cvičisko

V mesiaci október 2021 bol v našej obci realizovaný projekt „Revitalizácia školského športového areálu – fitness cvičisko“. Projekt bol podporený dotáciou z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sumou 2 100,- €. Spolufinancovanie obce predstavuje 20% z poskytnutej dotácie a vlastných prostriedkov obce navyše.
Z finančných prostriedkov v celkovej výške 2 640,-€ boli obstarané a osadené 3 fitness stroje na ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Šarišské Dravce.

Revitalizácia školského športového areálu - finalizácia I. fázy

V mesiaci október 2020 bol v obci realizovaný projekt „Revitalizácia školského športového areálu – finalizácia I. fázy“. Tento projekt bol podporený dotáciou z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 000,- €. Spoluúčasť obce predstavovala 20% a navyše z vlastných prostriedkov preinvestovala 2 240,- €. Z finančných prostriedkov v celkovej výške 4 240,- € sa sprevádzkoval závlahový systém centrálnej trávnatej plochy ihriska v ZŠ s MŠ, výroba a inštalácia konštrukcie a nákup dvoch sietí.
ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU A MATRIKY
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:
7:30-12:00
7:30-12:00
7:30-12:00
nestrán.
7:30-12:00
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-16:00
deň
12:30-15:00
ORDINAČNÉ HODINY V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

     7:00     -
     7:00     -
     7:00     -
     7:00     -
     7:00     -
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

Revitalizácia školského športového areálu

V mesiaci august 2019 bol v obci realizovaný projekt  „Revitalizácia školského športového areálu – I. fáza“ Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja  sumou  2 000,- €. Spolufinancovanie obce predstavuje 20% z poskytnutej dotácie. Obec z vlastných prostriedkov navyše poskytla 500,- € na prípravu zavlažovacieho systému na ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Šarišské Dravce.

Informácia o projekte „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“

MEDIKOPROF s.r.o.
MUDr. Katarína Perečinská
Bc. Anna Mišenková
Tel.: 051/381 20 25
V novembri 2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorú  Ministerstvo vnútra SR poskytlo obci na realizáciu projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“.  Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 29 839,45 €.

Typ a názov projektu: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce“.
Výška poskytnutie dotácie:  29 839,45 €.
Spolufinancovanie obce je 5% z celkových výdavkov.

Informácia o projekte „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“

VÝVOZ ODPADU V ROKU 2022
Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí kalendár zberu separovaného odpadu pre rok 2022
V rámci skvalitnenia infraštruktúry primárneho vzdelávania, prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební, s cieľom dosiahnutia primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov bol našej obci schválený projekt „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“. Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Pre viac informácií kliknite na logo IROP.

Obnova obecného úradu
Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku získala naša obec finančné prostriedky vo výške 539.166,20€ na realizáciu projektu "ŠARIŠSKÉ DRAVCE OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU". Cieľom je zmodernizovať zastaralú multifunkčnú budovu a zabezpečiť energetickú efektivitu jej prevádzky. Dotáciu poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Kliknutím na logo ministerstva sa zobrazí informačný plagát Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Obnova historického parku Šarišské Dravce

V súvislosti s obnovou pamiatok a s ich využitím pre zvyšovanie kvality života v obci podporilo našu obec na základe zmluvy zo 17. mája 2017 Ministerstvo kultúry SR dotáciou 10000€. Dotácia bola poskytnutá jednorázovo prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu s názvom "Obnova historického parku Šarišské Dravce". Tieto prostriedky boli určené a použité na vyhotovenie prípravnej dokumentácie, stavebno-technických posudkov, na zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky a na vyhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami danými v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Prešov.

Sídlo bez cookies
Obec Šarišské Dravce na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša obec riadi.
6. 12. 2022
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah