Zmluvy z roku 2022 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Zmluvy z roku 2022

ZVEREJŇOVANIE > Zmluvy
Zoznam zmlúv uzavretých v roku 2022
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia
22/37/054/21
ÚPSVaR Prešov
Poskytnutie fin. príspevku

2.2.2022
20211084
encare, s.r.o.
Záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre Odberateľa združenú dodávku dohodnutého množstva zemného plynu do Odberného miesta/Odberných miest
15.2.2022
14.2.2022

CBR s.r.o.
Zber, preprava a recyklácia stavebného odpadu
1.1.2022
21.2.2022

Združenie miest a obcí Slovenska
Zmluva o spolupráci (508 kB, pdf)
Spolupráca pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine
18.3.2022
17.3.2022

Združenie obcí hornej Torysy
Prevod vlastníckeho práva dreveného prístrešku za podmienok stanovených touto zmluvou
31.3.2022
30.3.2022
22/37/054/147
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

30.3.2022

Ondrej Miženko, Zuzana Timčová
Zmluva o nájme bytu (427 kB, pdf)
Nájom bytu

9.5.2022
1422 331
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1400,00 Eur

9.5.2022
2022/05/02
jamibau s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021 zo dňa 27.10.2021 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (546 kB, pdf)
Úprava ceny diela z dôvodu navýšenia cien materiálov
3.6.2022
2.6.2022
518/CC/22
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Poskytnutie úveru bankou

8.6.2022
22/37/054/289
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“

29.6.2022
29. 9. 2022
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah