Zmluvy z roku 2020 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Zoznam zmlúv uzavretých v roku 2020
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

CBR s.r.o.
Zber, preprava a zhodnotenie stavebného odpadu
8.1.2020
7.1.2020

POVMART, s.r..o.
Audit účtovnej uzávierky
9.1.2020
8.1.2020
01102020/
OÚŠD/SV
EURO-BAU s.r.o.
Zhotovenie diela: "Rekonštrukcia podláh vo veľkej sále a v malej sále v obci Šarišské Dravce"
11.1.2020
10.1.2020

VÚB, a.s.
Osobitný účet pre financovanie projektu
13.1.2020
16.1.2020
20/2020/UZ
VÚB, a.s.
Poskytnutie peňažných prostriedkov
17.1.2020
16.1.2020

INTERBAU s.r.o.
Oprava administratívnej chyby v prílohe č. 1 zmluvy o dielo
22.1.2020
21.1.2020

JUDr. Alojz Naništa, Advokátska kancelária
Poskytnutie právnych služieb
23.1.2020
22.1.2020
54/2020/UZ
VÚB, a.s.
Poskytnutie peňažných prostriedkov
23.1.2020
22.1.2020

CLpreprava s.r.o.
Odhŕňanie snehu a posyp komunikácií
30.1.2020
29.1.2020
200209
IFOSOFT s.r.o.
Dodávka programového vybavenia
18.2.2020
17.2.2020

Min. práce, soc. vecí a rodiny
Poskytnutie fin. príspevku

25.2.2020

Danka Tkáčová DM-SERVIS
Právo užívať licenciu počítačového softvéru
7.3.2020
6.3.2020
1420 227
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Poskytnutie dotácie
31.3.2020
30.3.2020

EURO-BAU s.r.o.
Úprava zmluvy na základe prác naviac
7.4.2020
6.4.2020

IBEG, a.s.
Zosúladenie názvov položiek
14.5.2020
13.5.2020

Patrik Hovanec - PHC Electric
Montáž kam. systému
4.6.2020
3.6.2020

BTS-PO, s.r.o.
Preventíva požiarnej ochrany
25.6.2020
23.6.2020

Active Solutions, s.r.o.
Zabezpečenie verejného obstarávania
2.7.2020
1.7.2020

Patrik Hovanec - PHC Electric
Projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava kamerového systému
15.7.2020
14.7.2020
KRHZ-PO-VO-20-019/2020
Ministerstvo vnútra SR
Dočasné bezplatné užívanie prebytočného majetku

14.7.2020

POZEMNÉ STAVITEĽSTVO, a.s.
Oprava havarijného stavu soc. zariadení ZŠ a MŠ Šarišské Dravce
30.7.2020
29.7.2020

Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov
Poskytnutie fin. príspevku
6.8.2020
5.8.2020

MIVASOFT, spol. s r.o.
Vybavenie odborných učební
18.9.2020
17.9.2020

MONASTER, s.r.o.
Vybavenie odborných učební
20.9.2020
19.9.2020

KP plus s.r.o.
Vybavenie odborných učební
25.9.2020
24.9.2020
771/2020/DPR
Prešovský samosprávny kraj
Poskytnutie dotácie
26.9.2020
25.9.2020

GARDENIERO s.r.o.
Zhotovenie diela - závlahového systému
24.10.2020
23.10.2020
20/37/012/307
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Aktivácia plnoletých členov domácností v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
25.8.2020
2.11.2020
012020
ALI TENDER, s.r.o.
Komplexné poradenské služby pri
verejnom obstarávaní
5.11.2020
4.11.2020

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Bezodplatné poskytnutie kvalifikovaných
dôveryhodných služieb
9.10.2020
10.11.2020

Brantner Nova, s.r.o.
Pristúpenie k rámcovej dohode
13.11.2020
12.11.2020

JK-EKOL servis, s.r.o.
Odhŕňanie snehu
13.11.2020
12.11.2020

SR - Štatistický úrad SR
Zmluva o výpožičke (308 kB, pdf)
Koncové zariadenie a SIM karty

2.12.2020
20/37/012/530
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Aktivácia plnoletých členov domácností v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

8.12.2020

MIVASOFT, spol. s r.o.
Úprava špecifikácie predmetu zákazky
9.12.2020
8.12.2020

KP Plus, s.r.o.
Úprava špecifikácie predmetu zákazky
10.12.2020
9.12.2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Aplikácia §10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe

10.12.2020

MONASTER, s.r.o.
Úprava špecifikácie predmetu zákazky

10.12.2020
54/2020/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Zmena ustanovenia čl. 2
11.12.2020
10.12.2020

CLpreprava s.r.o.
Zimná údržba miestnych komunikácií
24.12.2020
23.12.2020

Obec Holumnica
Poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území poskytovateľa
5.1.2021
4.1.2021
1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah