Zmluvy z roku 2016 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Prehľad zmlúv uzavretých v roku 2016
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia
40/003/16
Prima banka Slovensko, a.s.
Poskytnutie termínovaného úveru
27.1.2016
27.1.2016
40/003/16
Prima banka Slovensko, a.s.
Vydanie blankozmenky
27.1.2016
27.1.2016

STAV-MAJO, s.r.o.
Budúca kúpna zmluva
2.2.2016
2.2.2016

STAV-MAJO, s.r.o.
Úprava podmienok zmluvy podľa dohody
23.2.2016
22.2.2016
9127001030
UNIQA poisťovňa, a.s.
Poistenie proti požiaru a živlom, proti škode spôsobenej únikom vody, proti krádeži a lúpeži a poistenie všeobecnej zodpovednosti
18.2.2016
23.2.2016
9127001030
UNIQA poisťovňa, a.s.
Pripoistenie projektu na regeneráciu sídla
27.3.2016
4.3.2016
15/37/054/153 - ŠnZ
ÚPSVaR Prešov
Národný projekt "Šanca na zamestnanie"
19.3.2016
18.3.2016
Obc2-23/2016
Brantner Nova, s.r.o.
Odvoz a zneškodnenie odpadu
31.3.2016
30.3.2016
94/2016
ENTITA live s.r.o.
Obnova obecného úradu

5.4.2016
1/4/2016
J.B.
Nájom pozemkov
1.4.2016
11.4.2016

Numeral, spol. s r.o.
Zhotovenie projektovej dokumentácie  pre realizáciu stavby
28.4.2016
27.4.2016
39/16
BEKORI, s.r.o.
Prenájom poľnohospodárskej pôdy
29.4.2016
28.4.2016
05/2016
STANIM, s.r.o.
Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
29.4.2016
28.4.2016
76588
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dotácia 700€

4.5.2016

JUDr. Alojz Naništa, Advokátska kancelária
Právne zastupovanie
28.4.2016
11.5.2016
VSN0703201536
ENVI-PAK, a.s.
Podmienky prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov

14.6.2016
700/280/2016
Štátny fond rozvoja bývania
Úver na obstaranie nájomného bytu kúpou prostr. zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

6.7.2016

MIBARD, s.r.o.
Prenájom budovy zdravotného strediska
27.7.2016
26.7.2016
0052-PRB2016
Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Poskytnutie dotácie

29.7.2016
0053-PRB2016
Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Poskytnutie dotácie

29.7.2016
22016-5331
V.F.
Poskytovanie sociálnej služby
1.8.2016
29.7.2016
OS-ŠD12016
V.H.
Poskytovanie sociálnej služby
28.7.2016
1.8.2016

B.K.
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce

16.8.2016

H.L.
Nájom bytu
16.8.2016
18.8.2016
390/2016
Hipolito s.r.o.
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci
13.9.2016
12.9.2016

T.S. a K.S.
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce

12.9.2016
24ZVS0000727654G
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
7.9.2016
19.9.2016

R.B. a M.B.
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce

19.9.2016
163750JNS19
ÚPSVaR Prešov
Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

28.9.2016

M.B.
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce

18.10.2016
2016/0637
ESPIK Group, s.r.o.
Poskytovanie služby pri zbere a odvoze odpadu
21.10.2016
20.10.2016

P.K. a K.K.
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce

26.10.2016

J.S.
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce

26.10.2016
50 - 000121219PO2016
VVS, a.s.
dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku
11.1.2017
10.1.2017
50 - 000121219PO2016
VVS, a.s.
Doplnenie zoznamu príloh k zmluve
11.1.2017
10.1.2017
1951/345/2016
VVS, a.s.
Postúpenie práv a povinností investora
28.12.2016
27.12.2016

S.M.
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce
28.12.2016
27.12.2016
1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah