VOĽBY - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Referendum - sobota 21. januára 2023
Prezidentka Zuzana Čaputová vydala v piatok 4. novembra 2022 rozhodnutie o vyhlásení referenda. Urobila tak na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022. Referendum sa bude konať dňa 21.01.2023 v čase od 07.00 do 22.00 hod. Celé znenie rozhodnutia je možné získať po kliknutí na nasledovný odkaz: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/362/20221104V referende budú voliči rozhodovať o otázke:

Súhlasíte  s  tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady  Slovenskej  republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením  Národnej rady  Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej  republiky tak, že:

-   v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s   touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia   Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

-   v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3   a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom   skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl.   86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n) znášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a  vyhlasuje  sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2  sa na konci pripájajú  tieto slová: „vrátane predčasného skončenia  volebného obdobia Národnej  rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?".


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov - sobota 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022.

Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

  • Informácie k voľbám  do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych  krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov  sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky


1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah