Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obchodná verejná súťaž

SÚBOR
Počet videní: 756
2 min. čítania
Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž

Obec Šarišské Dravce

zastúpená Ing. Pavlom Blaščákom, starostom obce

 

oznamuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov

zámer na predaj pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže (ďalej „OVS“).

 

  1. Vyhlasovateľ súťaže: Obec Šarišské Dravce, 082 73 Šarišské Dravce 109, IČO: 00327794 (ďalej aj „ vyhlasovateľ“ alebo  „obec“).

 

  1. Predmet súťaže:
  • najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Zákona  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník za účelom prevodu vlastníckeho práva k pozemku na novovytvorenej parcele KNC 657/7 o výmere 861 m2, vedenej ako trvalý trávny porast v k.ú. Šarišské Dravce, obec Šarišské Dravce, okres Sabinov, vo vlastníctve obce Šarišské Dravce, ktorý bol odčlenený z parcely KNC 657/2, evidovaný na LV 327 v k.ú. Šarišské Dravce, obec Šarišské Dravce, okres Sabinov a vedený ako trvalý trávny porast, ktorý je vytvorený  na základe spracovaného Geometrického plánu č. 75/2023 spoločnosťou Geograf Lipany s.r.o., zo dňa 11.7.2023, úradne overený Ing. Tomášom Futejom dňa 3.8.2023, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Obchodnej verejnej súťaže (ďalej „pozemok“ alebo „predmet súťaže“),
  • pozemok sa predáva výlučne pre účel výstavby rodinného domu v rámci podpory bývania.

 

 Podmienky súťaže, spôsob podávania záväzných návrhov a priebeh vyhodnocovania súťaže je v priloženom dokumente tohto oznamu.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
OVS na predaj pozemku Veľkosť: 482.1 kB Formát: pdf Dátum: 31.10.2023
Geometricky plan 752023 - príloha č. 1 Veľkosť: 850.2 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Záväzný návrh - príloha č. 2 Veľkosť: 411.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023