Archív oznamov 2020 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Mobilné odberné miesto na testovanie COVID-19 - Lipany
Mesto Lipany oznamuje svojim obyvateľom a obyvateľom okolitých obcí, že od 16.12.2020 je v Lipanoch, na Sabinovskej 2 v priestoroch rehabilitačnej ambulancie (Luník - vchod od čerpacej stanice) zriadené Mobilné odberné miesto antigénových testov. Od 21.12.2020 bude mobilné odberné miesto otvorené pre verejnosť od 10.00 do 12.00 hod a od 12.30 do 17.00 hod.
Na tomto mieste nájdete oznamy zverejnené v roku 2020
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 8.12.2020
Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce, ktoré sa uskutoční 8. decembra 2020 /utorok/ o 15.30 hod v malej sále obecného úradu. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí podstránka s pozvánkami.
Zber opotrebovaných pneumatík
Združenie obcí pre separovaný zber Torysa oznamuje, že na budúci týždeň od 23.11.2020 do 27.11.2020 (pondelok - piatok)  je vyhlásený zber pneumatík po obciach. V našej obci bude zber organizovaný na nádvorí obecného kaštieľa. V prípade potreby ďalších informácií volajte na t.č. 0911 271 331. Kliknutím na logo združenia sa zobrazí plagát.
Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 19. novembra 2020 (štvrtok)
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území obce Šarišské Dravce - úsek od č.d. 90 po č.d. 107, č.d. 108, 109, 117, 225, 285 v termíne 19. november 2020 od 08:30 h do 15:00 h. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplné oznámenie.
Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov (ďalej len RVPS Prešov), príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení nariaďuje právnickým osobám (obciam a mestám) a fyzickým osobám (chovateľom ošípaných vo vysokorizikovej oblasti v zastúpení majiteľom / držiteľom) opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v chove ošípaných v infikovanej a vysokorizikovej oblasti s aktívnym monitoringom. Podrobné informácie získate z nasledujúcich príloh:
Africký mor ošípaných - leták (639 kB, pdf)
Informácia o 2. celoplošnom testovaní obyvateľstva na COVID-19 a harmonogram testovania v obci
2. kolo testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu sa uskutoční v dňoch 7. novembra 2020 (sobota) a 8. novembra 2020 (nedeľa)
Odberné miesto testovania bude v kultúrnom dome obce Šarišské Dravce. Pre úplný oznam kliknite na obecný erb.
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Východoslovenská distribučná, a.s. ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie, je 4.12.2020. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí výzva v plnom znení.
Verejná vyhláška: "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov“ – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu - vyvesené 3.11.2020
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, na základe doručenej žiadosti oznamuje začatie prerokovania dokumentácie Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov, ktorej spracovateľom je ESPRIT, s.r.o., Banská Bystrica. Písomné stanovisko k predmetnej dokumentácii je potrebné doručiť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto listu. Plné znenie vyhlášky sa zobrazí kliknutím na logo Slovenskej agentúry životného prostredia.
Informácia o testovaní obyvateľstva na COVID-19 a harmonogram testovania v obci
Úrad verejného zdravotníctva SR vyzýva všetkých občanov Slovenska, aby využili možnosť dať sa otestovať na COVID-19 a aby takto spoločnými silami pomohli obmedziť súčasný nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie. Testovanie v našej obci sa uskutoční v sobotu 31,10, a v nedeľu 1.11.2020 v priestoroch kultúrneho domu. Kliknutím na štátny znak sa zobrazia podrobné informácie s harmonogramom testovania. Prosíme Vás o trpezlivosť, disciplinovanosť a o dodržiavanie harmonogramu a zásad epidemiologickej bezpečnosti, najmä o udržiavanie rozostupov a nosenie tvárových rúšok.
Informácia pre chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa  Prešov upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných, že vzhľadom na šírenie  afrického moru sú povinní registrovať svoj chov. Podrobné informácie  získate zo "žiadosti o súčinnosť".
Zasadnutie krízového štábu obce
Po zasadnutí Krízového štábu obce dňa 12.10.2020 a v zmysle nariadení Ústredného krízového štábu a rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie prijatých opatrení. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí ich úplný zoznam.
Zber elektroodpadu a odpadov s obsahom škodlivých látok
Oznamujeme občanom, že v čase od 13.10.2020 do 19.10.2020 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu. Súčasne s elektroodpadom sa realizuje aj zber odpadov s obsahom škodlivých látok. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplný oznam.
Vybavovanie stránok na obecnom úrade počas vyhlásenia núdzového stavu
Od 12.10.2020 do odvolania budú občania na Obecnom úrade v Šarišských Dravciach vybavovaní bez vstupu do priestorov úradu. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplný oznam.
Regionálna tlačová správa
Štatistický úrad SR, Odbor informatiky, registrov a informačných služieb požiadal obce o zverejnenie reg. tlačovej správy týkajúcej sa prebiehajúceho sčítania. Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí tlačová správa.
Oznam pre chovateľov psov
Veterinárny lekár MVDr. Bodnár oznamuje chovateľom psov, že dňa 24.9.2020 (štvrtok) v čase od 18.45 hod bude pred budovou obecného úradu vykonávať očkovanie psov proti besnote. Poplatok za očkovanie jedného psa je 8€,
Podľa zákona musí byť každý pes čipovaný. Kto ešte nemá začipovaného psa, má možnosť dať ho začipovať na mieste. Cena za čipovanie je 15€,
Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace.
Zber veľkoobjemového odpadu
Vážení občania, v termíne od 14.9. do 25.9.2020 sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Zberá sa: starý nábytok, matrace, vane, umývadlá a pod. Veľkoobjemový odpad dovezte na nádvorie kaštieľa v pracovných dňoch a odovzdajte u pracovníka obecného úradu.
Za pochopenie ďakujeme.
Výkup papiera a jedlého oleja
Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom, že dňa 07.09.2020 sa uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja. Výkup sa uskutoční od 16:20 do 16:50 hod. pred obecným úradom.
Informácia o voľných pracovných miestach
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov: učiteľa/ky materskej školy a vychovávateľa/ky.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - regionálna tlačová správa
Štatistický úrad Slovenskej republiky požiadal samosprávy o zverejnenie regionálnej tlačovej správy o priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Kliknutím na logo úradu sa zobrazí tlačová správa.
Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca: učiteľ/ka materskej školy. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Preteky v cestnej cyklistike - 22. augusta
Cyklistický klub SCK Pieniny v spolupráci s VRL o.z. a podporou obce Plavnica organizuje 22. augusta preteky v cestnej cyklistike. Podujatie bude prebiehať na trase Plavnica - Šambron - Bajerovce - Krásna Lúka - Šarišské Dravce - Torysa - Brezovica - Tichý Potok - Nižné Repaše - Oľšavica - Brutovce - Nižný Slavkov - Brezovička - Brezovica - Torysa - Šarišské Dravce - Krásna Lúka - Bajerovce - Šambron a Plavnica. Nakoľko preteky budú prechádzať aj cez obec Šarišské Dravce, chceli by sme vás poprosiť o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť spojenú s možnými obmedzeniami na cestnej komunikácii.
Pohovor na miesto pedagogického zamestnanca - obec Milpoš
Obec Milpoš oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že 18.8.2020 o 10:00 sa uskutoční na Obecom úrade v Milpoši pohovor na miesto pedagogického zamestnanca ZŠ. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Oznámenie o vykonaní preventívnej protipožiarnej kontroly
Obecný úrad Šarišské Dravce Vám oznamuje, že počas sobôt 18. júla, 25. júla a 1. augusta 2020 sa budú vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch fyzických osôb (rodinné domy) a v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov podľa  §23 písm. a) v nadväznosti na § 15 ods. 1, písm. h)  zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Vlastníci objektov sú v zmysle právnych predpisov po preukázaní poverenia na výkon kontroly povinní umožniť kontrolnej skupine v nevyhnutnom rozsahu vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly.
Dravecká kvapka krvi - 31. júla 2020
Obec Šarišské Dravce v spolupráci so ZŠ s MŠ Šarišské Dravce, DHZ Šarišské Dravce a Futbalový klub Šarišské Dravce organizujú dobrovoľný odber krvi, krorý sa uskutoční dňa 31.7.2020 od 8:00 hod. Pre viac informácií kliknite na kvapku.
Oznam v miestnom rozhlase - 13.7.2020
Vážení občania, na základe medializovaných informácií je v našej obci jeden pozitívny obyvateľ s ochorením COVID-19. Obecný úrad nemá právo informovať, o koho sa jedná, pretože každý občan má nárok na ochranu osobných údajov. Informácie ohľadom chorých na COVID-19 nebudú obci poskytované ani zo strany Úradu verejného zdravotníctva.
Preto vyzývame v prvom rade obyvateľov, ktorí sami vedia, že prišli do kontaktu s pozitívne testovaným občanom, aby dodržiavali povinnú karanténu a tým neohrozovali ostatných obyvateľov obce. Je nutné kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva a ošetrujúceho lekára . Žiadame ostatných obyvateľov obce, aby dodržiavali všetky opatrenia a nariadenia obce na zabránenie šírenia ochorenia zo dňa 16.3.2020, predovšetkým nosenie rúšok v interiéri a aj exteriéri a dezinfekciu rúk. Súčasne oznamujeme, že od 14.7.2020 sa na obecnom úrade bude pracovať v núdzovom režime.
Vedúca školskej jedálne súčasne oznamuje, že od 14.7.2020 do odvolania sa nebudú variť obedy pre seniorov obce.
Výberové konanie - Poloma
Obec Poloma vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou Poloma č. 26, 082 73 Šarišské Dravce. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Voľba hlavného kontrolóra obce Krivany
Obec Krivany vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí plné znenie oznamu.
Verejná osobná doprava v Prešovskom samosprávnom kraji - dotazník
Vážení občania, cestujúci, za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji. Získané výsledky a závery budú taktiež významným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci kraja. Dotazník je anonymný.

Informácia o význame a dôležitosti ochrany včiel
   
Nariadenia obce Šarišské Dravce
Ochrana lesov
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR
Zastavme násilie v čase izolácie
Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú mnohé deti, mladí, dospelí izolovaní, frustrovaní, ohrození vplyvom a nárastom patologických javov, závislosti členov domácnosti.  Nemôžeme byť osobne pri každom človeku, ale môžeme byť solidárni a preto podávame ohrozeným skupinám pomocnú ruku aspoň zverejnením kontaktov pomoci.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce, ktoré sa uskutoční v utorok 9. júna 2020 o 16.30 hod. v malej sále obecného úradu. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šarišské Dravce
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach uznesením č. 9/2020 zo dňa 25.2.2020 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Šarišské Dravce. Písomnú prihlášku treba odovzdať  najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb, teda do 26.5.2020 do 15:00.
V prípade, že bude naďalej platiť Opatrenie hlavného hygienika SR č. OLP/3354/ zo dňa 20.4.2020, prezentovanie uchádzačov sa uskutoční online prostredníctvom internetu. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce, ktoré sa uskutoční v utorok 19. mája 2020 o 16.30 hod. v malej sále obecného úradu. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Zmena v premávke autobusovej dopravy
Od 1. mája 2020 na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.
Zber odpadu
Oznamujeme občanom, že v termíne 20.4.2020 - 24.4.2020 sa v obci realizuje zber veľkoobjemného odpadu a v termíne 21.4.2020 - 28.4.2020 sa v obci realizuje zber odpadov s obsahom škodlivých látok a elektroodpadov.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplný oznam.
Výsledky volieb do NRSR 2020 v obci Šarišské Dravce
Zber opotrebovaných pneumatík
Združenie obcí pre separovaný zber Torysa vyhlasuje v čase od 31.3.2020 do 14.4.2020 zber opotrebovaných pneumatík. Kontajner na zber bude umiestnený v areáli kaštieľa do 14.4.2020. Areál bude otvorený  v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod.
ZRUŠENÉ - Dravecká kvapka krvi - 21.3.2020
Plánovaný dobrovoľný odber krvi bol zrušený vzhľadom na krízovú situáciu v SR.
Výskyt koronavírusu na Slovensku
V súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku a s potrebou maximálne obmedziť jeho šírenie uverejňuje Úrad verejného zdravotníctva SR na svojich stránkach aktuálne informácie a návody, čo robiť v prípade podozrenia na nákazu týmto ochorením,
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
V sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.


Podľa pokynov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré zverejnilo MV SR na svojich stránkach: https://www.minv.sk/?nr20-posta2, môže volič požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt, o:

1. voľbu poštou,
2. hlasovací preukaz

zaslaním žiadosti na elektronickú (e-mailovú) adresu ocu@sardravce.sk.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je potrebné zasielať rovnako na elektronickú (e-mailovú) adresu ocu@sardravce.sk.
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje Obec Šarišské Dravce informáciu o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pôvodné oznámenie.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce, ktoré sa uskutoční v utorok 25. februára 2020 o 16:30 v priestoroch kaštieľa v Šarišských Dravciach. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Fašiangové stretnutie mladých - 15. 2. 2020
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Šarišské Dravce pozýva všetkých mladých na Fašiangové stretnutie mladých, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. februára 2020 o 18:00 v kaštieli v Šarišských Dravciach. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah